parseta.pl

„Ryby Parsęty 2023”

Ogłaszamy konkurs fotograficzny na rybę miesiąca. W tej edycji nagrodą jest bon do sklepu wędkarskiego o wartości 300 zł. Fotografie należy nadsyłać do 5 dnia kolejnego miesiąca, na adres: zmigdp(at)parseta.org.pl lub poprzez media społecznościowe. W konkursie oceniamy jakość wykonanego zdjęcia.

Regulamin konkursu fotograficznego „Ryby Parsęty 2023”

 1. Organizatorem konkursu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
 2. Konkurs jest konkursem fotograficznym i ma charakter ciągły
 3. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich.
 4. Celem konkursu jest popularyzacja walorów przyrodniczych dorzecza Parsęty, wyjątkowości ekosystemu, poprzez prezentację ryb, które łowione są w rzece Parsęcie i jej dopływach. Aby rozwiać szereg wątpliwości, pragniemy podkreślić, że nie jest to konkurs na największą rybę.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na konkurs zdjęcia lub kilku zdjęć. Fotografie muszę zawierać:

  1. imię i nazwisko wędkarza
  2. adres zamieszkania oraz numer telefonu kontaktowego
  3. datę ich wykonania,
  4. miejsce wykonania,
  5. gatunek i długość prezentowanej ryby.

 6. Zdjęcia muszą być autorstwa zgłaszającego lub też osoba zgłaszająca musi mieć do nich pełnię praw, niedopuszczalny jest plagiat. Przesłanie zdjęcia na konkurs jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż osoba które je przesłała jest autorem zdjęcia lub posiada do niego wszelkie prawa autorskie i majątkowe oraz posiada zgodę osób widniejących na zdjęciu na publikację ich wizerunku. Wszelkie roszczenia osób trzecich obciążają zgłaszającego zdjęcie.
 7. Zdjęcia powinny być przesłane drogą elektroniczną, na adres: konkurs(at)parseta.org.pl
 8. Z nadesłanych prac w danym miesiącu wybierane będzie zdjęcie miesiąca, którego autor będzie nagradzany nagrodą miesiąca. Termin nadsyłania prac na zdjęcie miesiąca – do 5 dnia kolejnego miesiąca.
 9. Z pośród nagrodzonych 12 zdjęć z poszczególnych miesięcy zostanie wybrane zdjęcie roku, a jego autor zostanie nagrodzony nagrodą roku. Zdjęcie roku wybierane będzie do dnia 10 stycznia kolejnego roku.
 10. Konkurs rozpoczyna się w dniu podpisania umowy na użytkowanie obwodu rybackiego nr 1 rzeki Parsęty i trwa do ogłoszenia jego zakończenia przez organizatora.
 11. Nadzór na prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, do zadań której należeć będzie:

  1. czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu
  2. wyłonienie zdobywców nagród

 12. Skład Komisji Konkursowej zostanie ustalony przez Organizatora.
 13. Decyzja Komisji jest niepodważalna i nie podlega odwołaniu.
 14. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie prace autorskie, wcześniej niepublikowane.
 15. Zdjęcia zgłoszone mailowo nie zawierające wymaganych informacji – nie będą podlegały ocenie.
 16. Zdjęcia słabej jakości, nie spełniające podstawowych parametrów technicznych – nie będą podlegały ocenie.
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do:

  1. podania informacji o wynikach konkursu na stronie internetowej www.parseta.pl wraz z danymi osobowymi oraz informacją o zajętym miejscu; Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika,
  2. informowania o wynikach konkursu wyłącznie autorów zwycięskich zdjęć, 
  3. bezpłatnej reprodukcji i publikacji prac oraz wykorzystania podstawowych danych autorów w środkach masowego przekazu informacji,
  4. bezpłatnego przejęcia do archiwum Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie prac nagrodzonych,

 18. Odbiór nagrody za zajęcie I miejsca możliwy jest w dniu wyznaczonym przez organizatora lub poprzez przesłanie jej pocztą na podany adres w przeciągu 7 dni od daty wysłania maila informującego o wygranej (dla osób z dalszych rejonów Polski).
 19. Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na ekwiwalent pieniężny.
 20. Wszystkie zdjęcia biorące udział w konkursie przechodzą na własność Organizatora. Uczestnicy konkursu biorą pełną odpowiedzialność za roszczenia osób trzecich widocznych na zdjęciach co do ochrony wizerunku. Zgłaszając zdjęcie uczestnik deklaruje, że posiada zgodę wszystkich osób widniejących na zdjęciu do upowszechniania, jak również do publikacji ich wizerunku w mediach oraz wykorzystania na różnych polach eksploatacji.
 21. Zwycięzcy konkursu zobowiązani są wyrazić zgodę na nieodpłatne i bezterminowe wykorzystanie tej fotografii, jej utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, a także na rozpowszechnianie w publikacjach i na stronie internetowej Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z podaniem nazwiska autora(zwycięzcy będą zobowiązani udzielić Organizatorowi licencji na fotografie). Osoba zgłaszająca zdjęcia w momencie dokonywania zgłoszenia akceptuje warunki i postanowienia regulaminu. Przesłanie zdjęć jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 
 22. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia dod wyboru zdjęcia miesiąca w danym miesiącu.
 23. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w karcie zgłoszeniowej jest warunkiem wzięcia udziału w Konkursie.
 24. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.
  Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmiany zasad lub przedłużenia trwania Konkursu, jak również zmiany terminu ogłoszenia wyników Konkursu, w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
  Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo przerwania i unieważnienia Konkursu w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby Uczestników spełniających wymogi formalne.
 25. Dane kontaktowe:

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino
tel. 94 311 72 47
zmigdp@parseta.org.pl