parseta.pl

Podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu  ryb w obwodzie rybackim – Parsęta 1

I.    WARUNKI OGÓLNE


1. Prawo do wędkowania w wodach obwodu  rybackiego rzeki Parsęty nr - 1, w których uprawnionym do rybactwa jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty mają osoby posiadające zezwolenie wydane przez ZMiGDP, kartę wędkarską oraz rejestr amatorskiego połowu ryb. Dokumenty te w czasie wędkowania należy posiadać przy sobie.
2. Osoby, którym przysługuje zniżka na opłatę roczną powinny posiadać przy sobie dokument uprawniający ich do skorzystania ze zniżki.
3. Wędkarz zobowiązany jest do prowadzenia rejestru połowu ryb. Rejestracji podlegają: data, miejsce połowu (nazwa odcinka i/lub miejscowość), gatunek ryby, ilość, waga. Wpisu w/w danych należy dokonać na bieżąco tj. datę i miejsce połowu przed rozpoczęciem wędkowania, natomiast ryby przeznaczone do zabrania należy wpisać niezwłocznie po umieszczeniu w siatce do ich przechowywania – nie później niż przed kolejnym zarzuceniem wędki. Wagę można uzupełnić w domu po zważeniu ryb. Ryba wpisana do rejestru z zamiarem zatrzymania i umieszczona w siatce do jej przechowywania nie może być wymieniona na złowioną w okresie późniejszym. Ryby, których nie planujemy zabrać muszą być natychmiast wypuszczone do wody.
4. Każdy wędkarz poławiający ryby w wodach w obwodzie rybackim rzeki Parsęty  zobowiązany jest przestrzegać wszystkich niniejszych zasad oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących rybactwa i dziedzin pokrewnych. Naruszenie niniejszych zasad pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym.
5. Dozwolone jest jednoczesne stosowanie tylko jednej metody połowu, w tym: spinning – 1 wędka; ,metoda muchowa  - 1 wędka, spławik i gruntówka – 2 wędki.
6. Zabrania się łowić ryb w miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych lub miejscach wskazanych przez ZMIGDP, a także powyżej limitów ilościowych – określonych w niniejszych zasadach.
7. Ponadto wędkarzowi nie wolno:
1)   przechowywać i zabierać ryb poniżej ich   wymiarów ochronnych,
2)   sprzedawać złowionych ryb,
3)   rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,
4)   łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,
5)   łowić metodą "szarpaka",
6)   budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,
7)   stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,
8)   wędkować z mostów,
9)   obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.
8.   Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych. Ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.
9.   Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.
10. Raków pręgowatych, raków sygnałowych oraz ryb z gatunku trawianka, babka bycza, czebaczek amurski, i sumik karłowaty po złowieniu nie wolno wypuszczać do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.
11.   W czasie połowu ryb na przynęty naturalne: roślinne i zwierzęce zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.
12.   Dozwolone metody połowów:
1)     metoda gruntowo-spławikowa
a)     dozwolona na wybranych odcinkach Parsęty: od  rowu melioracyjnego na wysokości fabryki domów do granicy wód morskich, na Rozlewiskach Pyszka, na Kanale Drzewnym, zbiornikach zaporowych na Wogrze oraz na starorzeczach, dozwolone jest wędkowanie na przynęty naturalne: roślinne i zwierzęce, przez całą dobę
b)     od mostu szczecińskiego do rowu melioracyjnego na wysokości fabryki domów pod Kołobrzegiem dozwolone jest używanie przynęt roślinnych, od świtu do zmierzchu
c)     od oczyszczalni ścieków pod Białogardem do elektrowni w Rościnie dozwolone jest wędkowanie tą metodą od świtu do zmierzchu  z zastosowaniem następujących rodzajów przynęt: od 1 stycznia do 30 września przynęty naturalne: roślinne i zwierzęce; od 1 października do 31 grudnia tylko przynęty roślinne
d)     na Kanale Drzewnym, zbiornikach na Wogrze i starorzeczach można wędkować przez całą dobę
e)     zabronione jest łowienie tą metodą na wszystkich dopływach, a także na Parsęcie poza ww miejscami i odcinkami
f)      łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną,
g)     zabrania się stosowana jako przynęty:
- zwierząt i roślin chronionych,
- ryb i raków, o których mowa w pkt 10 niniejszego regulaminu,
- ikry,
h)    uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku,
i)     łowiąc tą metodą wędkarz musi zachować odległość od innego łowiącego wynoszącą 10 metrów,
j)     metodą tą można wędkować przez całą dobę,
2)    metoda spinningowa:
a)   dozwolona w całym dorzeczu, poza miejscami i okresami, o których mowa w niniejszych zasadach,
b)   łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. Haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince,
c)   przy wędkowaniu tą metodą z brzegu lub brodząc wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość od innych wędkujących wynoszącą 25 metrów,
d)   metodą tą  wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca;
e)   od 1 września do 31 grudnia na wszystkich dopływach a także na samej Parsęcie  od mostu drogowego na trasie Tychówko-Białogard w górę obowiązuje całkowity zakaz spinningowania
f)    od 1 października do 31 grudnia obowiązuje całkowity zakaz spinningowania na całym obwodzie rybackim poza starorzeczami, Kanałem Drzewnym i zbiornikami na Wogrze
3)   metoda muchowa:
a)   dozwolona na całym obwodzie,
b)   łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż dwa ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów,
c)  wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania  odległości od innych wędkujących  łowiąc z brzegu lub brodząc wynoszącej 25 metrów,
d)  metodą tą  wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca
11.    Na całym obwodzie rybackim rzeki Parsęty zabronione jest wędkowanie ze środków pływających.
12.    Na rzece Pokrzywnicy, lewym dopływie Parsęty, obowiązuje całkowity zakaz zabijania i zabierania złowionych ryb.
13.    W celu ochrony gniazd tarłowych na dopływach Parsęty obowiązuje całkowity zakaz brodzenie od 1 października do końca lutego
4)     metoda podlodowa
a)     łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną- inną niż   mor myszka dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mor myszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę w postaci jednolitego korpusu dowolnego kształtu i koloru o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.
b)     otwory w lodzie nie mogą mieć średnicy większej niż 20 cm ,a między nimi odległość nie mniejsza niż 1,0 m.
c)     metodą tą wolno wędkować tylko od świtu do  zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie  słońca.
d)     złowione ryby , przeznaczone do zabrania należy uśmiercać bezpośrednio po złowieniu. Ryby należy przechowywać w pojemnikach.
e)     łowiąc tą metodą wędkarz musi zachować odległość od innego łowiącego wynoszącą 10 m.
f)      zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako    przynęty,
g)     przy połowie ryb spod lodu :
-         jednym haczykiem z przynętą przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza , rozstawione w taki  sposób aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mmm, albo
-         sztuczną przynętę wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza , rozstawione w taki sposób , aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20cm.                       

II.     OCHRONA RYB

1.     Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.
2.     Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:
1)     certa do 30 cm,
2)     jaź do 25 cm,
3)     jelec do 15 cm,
4)     kleń do 25 cm,
5)     lin do 25 cm,
6)     lipień do 30 i od 40 cm,
7)     miętus do 25 cm,
8)     okoń do 15 cm,
9)     pstrąg potokowy do 35 i od 45 cm,
10)   rozpiór do 25 cm,
11)   sandacz do 50 cm,
12)   szczupak do 50 cm,
13)   troć  do 50 cm,
14)   węgorz do 60 cm,
15)   wzdręga do 15 cm.
3.     Ustala się następujące okresy ochronne ryb:
1)     certa od 1 stycznia do 30 czerwca,
2)     lipień od 1 marca do 31 maja,
3)     łosoś: całkowity zakaz zabierania złowionych ryb,
4)     miętus od 1 grudnia do końca lutego,
5)     pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia,
6)     sandacz od 1 stycznia do 31 maja,
7)     szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,
8)     troć od 1 października do 31 grudnia,
9)     węgorz od 15 czerwca do 15 lipca.
4.   Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.
5.   Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych: alosa,  babka czarnoplamka, babka mała,  babka piaskowa,  brzanka,  ciosa, dennik,  głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy,  igliczniowate – wszystkie gatunki,  jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera,  kozy – wszystkie gatunki,  kur rogacz,  minogi - wszystkie gatunki, parposz, piekielnica, piskorz,  pocierniec, różanka, strzebla błotna, śliz.
6.   Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.
7.   Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk (w ciągu doby, w godz. 0.00 - 24.00):
1)    troć wędrowna, sandacz, szczupak - 2 szt.,
2)    lipień, pstrąg potokowy - 1 szt.,
3)    lin - 4 szt.,
4)    certa - 3 szt.,
5)    węgorz - 2 szt.
8.   Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb gatunków, o których mowa w pkt 7, nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.
9.   Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków, niż te o których mowa w pkt 7, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.
10.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności:
- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zmianami);
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zmianami);
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity – (tekst jednolity – Dz. U. z2015 r. poz. 1651 tj.);
- oraz przepisy prawa miejscowego, obowiązującego na obszarze danego obwodu rybackiego.