parseta.pl

balticcf

Miło nam poinformować, że przygotowany przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty projekt dotyczący zwiększenia drożności korytarzy ekologicznych znalazł się na pierwszym miejscu listy rankingowej instytucji oceniającej. Projekt ubiegał się o dofinansowanie w ramach działania 2.4.2 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowa o dofinansowanie projektu podpisana zostanie na początku 2018r.

Celem projektu jest wzrost bioróżnorodności poprzez przywrócenie morfologicznej ciągłości wodnych korytarzy ekologicznych na 3 dopływach rzeki Parsęty: Raduszy, Gęsiej i Perznicy. Realizacja projektu umożliwi likwidację barier, które tworzy istniejąca infrastruktura oraz zapewni warunki do swobodnego przemieszczania się wielu gatunków ryb wędrownych i minogów. Projekt przyczyni się do wzmocnienia populacji ryb wędrownych, zwiększenia ilości gniazd tarłowych oraz powiększenia obszaru odrostowego dla narybku.

 

Główne elementy projektu:

  1. Przebudowa urządzeń infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej swobodną migrację ryb i minogów (przywrócenie ciągłości na rzekach Perznica, Radusza i Gęsia). Likwidacja 14 stopni, 5 zastawek i 1 jazu. Budowa 47 bystrzy, ustabilizowanie dna, narzut kamienny z profilowaniem spadku, wbudowanie substratu żwirowego - tarliska.
  2. Aktywna ochrona siedlisk (walka z kłusownictwem, przeciwdziałanie zagrożeniom, ograniczenie presji wędkarskiej, w tym: zakup fotopułapek, termowizji, koszty utrzymania samochodu, strażnicy).
  3. Przeprowadzenie badań środowiskowych.

Czas realizacji projektu: 01.01.2018 - 31.12.2018

Wartość projektu: 6 000 685,00 zł Dofinansowanie (85%): 5 100 582,25 zł

Powyższy projekt jest pierwszym z działań zmierzających do całkowitego udrożnienia Parsęty i jej dopływów. W chwili obecnej, wspólnie z Zachodniopomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych przygotowywany jest duży projekt, którego celem jest udrożnienie pozostałych cieków wodnych w dorzeczu Parsęty, budowa tarlisk oraz przystani kajakowo-wędkarskich.

Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, jako Beneficjent i strona umowy o dofinansowanie projektu POIiŚ.02.04.00-00-0033/17-00 „Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych w Dorzeczu Parsęty” , informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Informację o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego można dokonać poprzez:

- specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mir.gov.pl lub

- http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

logotypy CKPŚ