parseta.pl

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

W załączniku znajdziecie Państwo "Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych" w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zwany dalej Związkiem

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez Związek?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Związek, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email: zmigdp@parseta.org.pl.

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w portalu internetowym sklep.parseta.pl lub podczas zakupu zezwolenia w stacjonarnych punktach sprzedaży, jak i później, podczas korzystania przez Ciebie z platformy sklep.parseta.pl.

W jakim celu i na jakiej podstawie Związek przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

• wydania zezwolenia na połów ryb w Obwodzie Rybackim rzeki Parsęta i innych wodach administrowanych przez Związek;

• umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z sklep.parseta.pl;

• umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie prowadzenia rejestru połowu ryb;

• umożliwienia przeprowadzania i realizacji transakcji w ramach sklep.parseta.pl;

• zapewnienia możliwości realizacji płatności za uzyskane zezwolenia;

• rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach sklep.parseta.pl;

• obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;

• kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym z posiadanym przez Ciebie zezwoleniem(np. zagrożenia epidemiologiczne, zmiany okresów ochronnych ryb, wyłączenia odcinków dla amatorskiego połowu ryb, zmiany zasad amatorskiego połowu ryb, miejscu i terminie zarybień);

• rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

• dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami sklep.parseta.pl;

• windykacji należności;

• prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

• zapewnienia obsługi usług płatniczych;

• zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;

• prowadzenia analiz statystycznych;

• przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

• Imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, nr karty wędkarskiej, bądź inny dokument tożsamości, informacje o prawie do renty lub informacje o stwierdzonej niepełnosprawności, hasło oraz w celach informacyjnych adres e-mail, hasło lub nr telefonu.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz wszystkich tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli wywiązać się z wszystkich obowiązków wynikających z zawartej umowy z Tobą, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z serwisu sklep.parseta.pl, nie będziesz mógł się dowiedzieć o zmianach wykonywania amatorskiego połowu ryb lub nie będziemy mogli naliczyć Ci przysługujących zniżek.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Związku?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Związek; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający Związkowi sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne Związkowi, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Związku są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś;

• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu Związek udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorom płatności, który obsługuje płatności na sklep.parseta.pl. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

Związek przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia.

Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 6 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku.

Dane osobowe, które przetwarzamy w celach informacyjnych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Cel wykorzystywania plików cookies oraz zasady korzystania z nich

Pliki "cookies" używane na sklep.parseta.pl pozwalają naszym Użytkownikom przede wszystkim na bezpieczne i jak najlepsze korzystanie z nich. Pliki "cookies" umożliwiają między innymi logowanie do serwisu oraz odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie dokumentów i informacji. Niniejsza Polityka dotycząca plików "cookies" wyjaśnia, czym są pliki "cookies", jakie są reguły ich stosowania w serwisie internetowym Dziennika Wschodniego oraz jakie płyną korzyści z ich zastosowania.

Czym są pliki "Cookies"

"Cookies" są to małe pliki tekstowe, wysyłane i przechowywane na komputerze, smartfonie czy innych urządzeniach, z których Użytkownik łączy się z Internetem. Pliki te są pomocne, gdyż umożliwiają serwisowi rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio się wyświetlić. W serwisie Dziennika Wschodniego korzystamy z plików "cookies" z wielu powodów, np.: aby dostosować nasze strony do preferencji użytkowników, ułatwić nawigację po stronach oraz zapewnić skuteczność procedur bezpieczeństwa. Niektóre z tych funkcji są realizowane również przez inne rozwiązania technologiczne. Dlatego też niniejsza polityka dotycząca plików "cookies" odnosi się zarówno do typowych plików "cookies", jak i innych mechanizmów spełniających ten sam cel.

W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

"niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

Sposób zarządzania plikami "cookies" przez Użytkowników.

Większość używanych przeglądarek, zarówno na komputerach, jak i smartfonach czy innych urządzeniach, domyślnie akceptuje pliki "cookies". W przypadku chęci zmiany domyślnych ustawień można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. W przypadku problemów z ustawieniem zmian należy skorzystać z opcji "Pomoc” w menu używanej przeglądarki.

Informujemy, iż wiele plików "cookies” pozwala na wygodniejsze i efektywniejsze korzystanie z naszych serwisów. Wyłączenie ich może spowodować nieprawidłowe wyświetlanie się serwisu w przeglądarce.