parseta.pl

Podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb w obwodzie rybackim – Parsęta 1 i innych administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

I. WARUNKI OGÓLNE

1. Prawo do wędkowania w wodach obwodu rybackiego rzeki Parsęty nr – 1 i innych administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty mają osoby posiadające zezwolenie wydane przez ZMiGDP, kartę wędkarską oraz rejestr amatorskiego połowu ryb. Dokumenty te w czasie wędkowania należy posiadać przy sobie.

2. Osoby, którym przysługuje zniżka na opłatę roczną powinny posiadać przy sobie dokument uprawniający ich do skorzystania ze zniżki.

3. Wędkarz zobowiązany jest do prowadzenia rejestru połowu ryb. Rejestracji podlegają: data, miejsce połowu (nazwa odcinka i/lub miejscowość), gatunek ryby, ilość, waga. Wpisu w/w danych należy dokonać na bieżąco tj. datę i miejsce połowu przed rozpoczęciem wędkowania, natomiast ryby należy wpisać niezwłocznie nie później niż przed kolejnym zarzuceniem wędki. Wagę można uzupełnić w domu po zważeniu ryb. Ryba wpisana do rejestru z zamiarem zatrzymania i umieszczona w siatce do jej przechowywania nie może być wymieniona na złowioną w okresie późniejszym. Ryby, których nie planujemy zabrać muszą być natychmiast wypuszczone do wody.

4. Każdy wędkarz poławiający ryby w wodach w obwodzie rybackim rzeki Parsęty i innych administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zobowiązany jest przestrzegać wszystkich niniejszych zasad oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego, dotyczących rybactwa i dziedzin pokrewnych. Naruszenie niniejszych zasad pociąga za sobą konsekwencje wynikające z ustawy o rybactwie śródlądowym.

5. Dozwolone jest jednoczesne stosowanie tylko jednej metody połowu, w tym: spinning – 1 wędka; ,metoda muchowa - 1 wędka, spławik i gruntówka – 2 wędki.

6. Zabrania się łowić ryb w miejscach ochronnych, takich jak: tarliska, w tym krześliska, zimowiska, mateczniki oraz w obrębach ochronnych lub miejscach wskazanych przez ZMIGDP. Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr. 66, poz. 750 z późn. zmianami) Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, Uchwałą nr 292/14 z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na rzece Redze, Grabowej, Wieprzy, Parsęcie i Kanale Drzewnym (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 28 marca 2014 r., poz. 1379), ustanowił obręby ochronne m in. w obwodzie rybackim rzeki Parsęty – nr 1. Rzeka Parsęta: odcinek rzeki Parsęty od punktu stanowiącego początek Kanału Drzewnego w rejonie miejscowości Budzistowo, do mostu kolejowego w Kołobrzegu na ul. Solnej. Długość odcinka rzeki 2 830 m. Kanał Drzewny: od początku w rejonie miejscowości Budzistowo do mostu kolejowego w Kołobrzegu na ul. Solnej. Długość kanału 2 800 m.W obrębie ochronnym, w okresie od 20 marca do 31 maja każdego roku, zabrania się połowu oraz czynności szkodliwych dla ryb, a w szczególności naruszania urządzeń tarliskowych, dna zbiorników i roślinności wodnej, uprawiania sportów motorowodnych i urządzania kąpielisk.

7. Ponadto wędkarzowi nie wolno:

  1) przechowywać i zabierać ryb poniżej ich wymiarów ochronnych,

  2) sprzedawać złowionych ryb,

  3) rozdawać złowionych ryb na terenie łowiska,

  4) łowić ryb w odległości mniejszej niż 50 m od: jazów, śluz, tam, zapór i innych urządzeń służących do piętrzenia wody oraz przepławek. Zakaz ten nie dotyczy budowli hydrotechnicznych służących regulacji brzegów lub dna, np. ostrogi, opaski i progi denne,

  5) łowić metodą "szarpaka",

  6) budować pomostów i stanowisk wędkarskich bez zgody użytkownika wody,

  7) stosować sztucznego światła, służącego lokalizowaniu bądź zwabianiu ryb,

  8) wędkować z mostów,

  9) obcinać głów i ogonów rybom przed zakończeniem wędkowania.

8. Złowione ryby (z wyjątkiem łososiowatych i lipienia) wolno przechowywać w stanie żywym wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach lub w specjalistycznych workach karpiowych. W siatkach nie wolno przechowywać większej ilości ryb niż wynika to z ustalonych limitów dobowych. Ryby łososiowate i lipienie przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby.

9. Złowione ryby niewymiarowe lub będące pod ochroną muszą być bezwzględnie, z ostrożnością wypuszczone do wody.

10. W czasie połowu ryb na przynęty naturalne: roślinne i zwierzęce zabrania się równoczesnego łowienia metodami spinningową lub muchową.

11. Dozwolone metody połowów:

  1) metoda gruntowo-spławikowa

    a) na przynęty naturalne: roślinne i zwierzęce, przez całą dobą dozwolona jest na wybranych odcinkach: na Rozlewisku Pyszka, zbiornikach zaporowych na Wogrze oraz na starorzeczach i innych zbiornikach stojących administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,

    b) od 1 czerwca do 30 września na przynęty zwierzęce z wyłączeniem fileta, martwej rybki i żywca oraz przez cały rok na przynęty roślinne, od świtu do zmierzchu dozwolona jest od mostu szczecińskiego w Karlinie do granicy wód morskich,

    c) od 1 stycznia do 30 września, od świtu do zmierzchu z zastosowaniem przynęt naturalnych: roślinnych i zwierzęcych; oraz od 1 października do 31 grudnia od świtu do zmierzchu tylko na przynęty roślinne dozwolona jest od ujścia rzeki Liśnicy w Białogardzie do elektrowni w Rościnie,

    d) zabronione jest łowienie tą metodą na wszystkich dopływach, a także na Parsęcie poza ww. miejscami i odcinkami

    e) łowienie ryb metodą gruntowo-spławikową dozwolone jest równocześnie na dwie wędki, każda z linką zakończoną jednym haczykiem z przynętą naturalną,

    f) zabrania się stosowana jako przynęty:

      - zwierząt i roślin chronionych,

      - ryb i raków, o których mowa w pkt. 16 niniejszego regulaminu,

      - ikry,

    g) uprawniony do rybactwa może określić dopuszczalną ilość zanęt w danym łowisku,

    h) łowiąc tą metodą wędkarz musi zachować odległość od innego łowiącego wynoszącą 10 metrów,

    i) od 1 marca do 30 września, godzinę od zmierzchu do godzinę przed świtem z zastosowaniem przynęt: filet, martwa rybka, żywiec, rosówka i wątróbka na odcinku od ujścia rzeki Liśnicy w Białogardzie do elektrowni w Rościnie i od mostu szczecińskiego w Karlinie do granic wód morskich wyłącznie na rzece Parsęcie bez dopływów.

  2) metoda spinningowa:

    a) dozwolona na wszystkich wodach administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty , poza miejscami i okresami, o których mowa w niniejszych zasadach,

    b) łowienie ryb metodą spinningową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, z linką zakończoną jedną sztuczną przynętą, uzbrojoną w nie więcej niż dwa haczyki. Haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza rozstawione w taki sposób aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30mm. W czasie spinningowania nie wolno stosować żadnych dodatkowych wskaźników brań instalowanych na lince,

    c) przy wędkowaniu tą metodą z brzegu wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość od innych wędkujących wynoszącą 30 metrów, a przy wędkowaniu tą metodą brodząc wędkarz zobowiązany jest zachować minimalną odległość od innych wędkujących wynoszącą 50 metrów.

    d) metodą tą wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj. 1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca;

    e) od 1 września do 30 września na wszystkich dopływach a także na samej Parsęcie od mostu drogowego w Krosinie w górę obowiązuje całkowity zakaz spinningowania,

    f) od 1 października do 31 grudnia obowiązuje całkowity zakaz spinningowania na całym obwodzie rybackim poza Rozlewiskiem Pyszka, zbiornikami zaporowymi na Wogrze oraz na starorzeczach i innych zbiornikach stojących,

  3) metoda muchowa:

    a) dozwolona na wszystkich wodach administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty,

    b) łowienie ryb metoda muchową dozwolone jest na jedną wędkę, trzymaną w ręku, wyposażoną w kołowrotek o szpuli ruchomej i sznur muchowy, zakończony nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą – przy czym każdy haczyk nie może posiadać więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30mm. Inne linki niż sznur muchowy w tej metodzie mogą być stosowane wyłącznie do wiązania przyponów, których długość nie może przekraczać dwukrotnej długości używanego wędziska oraz jako podkład pod sznur muchowy. Na wędce muchowej nie wolno stosować dodatkowego, zewnętrznego obciążenia linki i przyponu oraz zakazuje się stosowania kuli wodnej i innych zastępujących ją przedmiotów,

c) od 1 października  do 31 grudnia na rzece Parsęcie wraz z dopływami zakaz stosowania przynęt dłuższych nić 3 cm oraz wędek mocniejszych od kategorii #5.

     d) wędkarz łowiący ryby tą metodą, zobowiązany jest do zachowania odległości od innych wędkujących łowiąc z brzegu lub brodząc wynoszącej 25 metrów,

    e) metodą tą wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca

  4) metoda podlodowa

    a) łowienie ryb spod lodu na przynętę sztuczną- inną niż mor myszka dozwolone jest na jedną wędkę, a w przypadku połowu na przynętę naturalną lub mor myszkę na dwie wędki. Za mormyszkę uważa się przynętę w postaci jednolitego korpusu dowolnego kształtu i koloru o długości nie większej niż 15 mm, z wtopionym lub wlutowanym haczykiem o pojedynczym ostrzu.

    b) otwory w lodzie nie mogą mieć średnicy większej niż 20 cm ,a między nimi odległość nie mniejsza niż 1,0 m.

    c) metodą tą wolno wędkować tylko od świtu do zmierzchu tj.1 godz. przed wschodem słońca i 1 godz. po zachodzie słońca.

    d) złowione ryby , przeznaczone do zabrania należy uśmiercać bezpośrednio po złowieniu. Ryby należy przechowywać w pojemnikach.

    e) łowiąc tą metodą wędkarz musi zachować odległość od innego łowiącego wynoszącą 10 m.

    f) zabrania się stosować martwej i żywej ryby jako przynęty,

    g) przy połowie ryb spod lodu :

      - jednym haczykiem z przynętą przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza , rozstawione w taki sposób aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mmm, albo

      - sztuczną przynętę wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza , rozstawione w taki sposób , aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20cm.

12. Na całym obwodzie rybackim rzeki Parsęty, zalewie Pyszka, Gruszewo, Zbiornik na Wogrze w Połczyn-Zdrój zabronione jest wędkowanie ze środków pływających. Na jeziorach Baczyno i Baczynko dopuszcza się wędkowanie ze środków pływających, z wyłączeniem jednostek pływających napędzanych silnikiem spalinowym.

13. Na rzece Pokrzywnicy, na rzece Mogilica, na rzece Liśnica oraz na rzece Parsęcie od mostu w miejscowości Krosino do źródeł obowiązuje całkowity zakaz zabijania, zabierania i posiadania złowionych ryb. Na tym odcinku istnieje obowiązek posiadania podbieraka i używania do połowu haczyków bezzadziorowych lub haczyków pozbawionych zadziora.

14. Na rzece Parsęcie, na odcinku od mostu w miejscowości Tychówko do mostu w miejscowości Krosino, w okresie od 1 września do 30 września obowiązuje całkowity zakaz zabijania, zabierania i posiadania złowionych ryb. Na tym odcinku istnieje obowiązek posiadania podbieraka i używania do połowu haczyków bezzadziorowych lub haczyków pozbawionych zadziora.

15. W celu ochrony gniazd tarłowych na dopływach Parsęty obowiązuje całkowity zakaz brodzenia od 1 października do 31 maja.

16. W celu ochrony gniazd tarłowych na zbiorniku zaporowym na Wogrze obowiązuje całkowity zakaz brodzenia od 1 stycznia do 31 maja.

17. W celu ochrony naturalnej migracji ryb wyłącza się z łowienia wszystkimi metodami odcinek rzeki Parsęty od elektrowni wodnej w Rościnie w dół 200 m(drzewo oznaczone czerwonym kwadratem)

 

18. Zabrania się wypuszczania do rzeki złowionych pstrągów tęczowych i palii oraz innych gatunków obcych: raka pręgowanego, raka sygnałowego, kraba wełnistorękiego, trawianki, czebaczka amurskiego, sumika karłowatego i babki byczej.

19. Osoby poniżej 14 lat mają prawo wędkować na wodach administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty wraz z pełnoletnim opiekunem posiadającym kartę wędkarską, opłatę za wędkowanie oraz rejestr połowu, w ramach jego łowiska, limitu ilościowego i wagowego. W metodach połowu gdzie dopuszczalne jest łowienie na dwie wędki, każda z wędkujących osób może łowić wtedy na jedną wędkę. Udostępnienie stanowiska i limitu dwóm osobom poniżej 14 roku życia wyklucza wędkowanie opiekuna. W metodach połowu gdzie dopuszczalne jest łowienie na jedną wędkę, łowi osoba poniżej 14 roku życia i opiekun.

20. Każdy wędkarz poławiający ryby w obwodzie rybackim rzeki Parsęty i innych administrowanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty zobowiązany jest zdawać rejestr połowu ryb osobno za każdy rok kalendarzowy niezależnie od okresu obowiązywania zezwolenia do 31 marca następnego roku.

II. OCHRONA RYB

1. Wymiar ochronny ryby stanowi długość od początku głowy do najdalszego krańca płetwy ogonowej.

2. Obowiązują następujące wymiary ochronne ryb:

  1) certa do 30 cm,

  2) jaź do 30 cm,

  3) jelec do 15 cm,

  4) karp do 30 cm i od 70 cm

  5) kleń do 30 cm,

  6) lin do 25 cm,

  7) lipień do 30 i od 40 cm,

  8) miętus do 30 cm,

  9) pstrąg potokowy do 35 i od 45 cm,

  10) rozpiór do 25 cm,

  11) sandacz do 50 cm,

  12) szczupak do 50 cm i od 90 cm (na rzece Parsęcie wraz z dopływami do 45 cm),

  13) troć do 50 cm i od 90 cm w miesiącach sierpień i wrzesień,

  14) węgorz do 60 cm,

  15) wzdręga do 15 cm.

3. Ustala się następujące okresy ochronne ryb:

  1) certa od 1 stycznia do 30 czerwca,

  2) lipień od 1 marca do 31 maja,

  3) łosoś: całkowity zakaz zabierania złowionych ryb,

  4) miętus od 1 grudnia do końca lutego,

  5) pstrąg potokowy od 1 września do 31 grudnia,

  6) sandacz od 1 stycznia do 31 maja,

  7) szczupak od 1 stycznia do 30 kwietnia,

  8) troć od 1 października do 31 grudnia,

  9) węgorz od 01 grudnia do 31 marca,

  10) jelec: całkowity zakaz zabierania złowionych ryb,

4. Jeżeli pierwszy lub ostatni dzień okresu ochronnego dla określonego gatunku ryb przypada w dzień ustawowo wolny od pracy, okres ochronny ulega skróceniu o ten dzień. Nie dotyczy węgorza i jesiotra ostronosego.

5. Zakazowi połowów wędkarskich podlegają następujące gatunki ryb i minogów prawnie chronionych: alosa, babka czarnoplamka, babka mała, babka piaskowa, brzanka, ciosa, dennik, głowacz pręgopłetwy, głowacz białopłetwy, igliczniowate – wszystkie gatunki, jesiotr ostronosy, jesiotr zachodni, kiełb białopłetwy, kiełb Kesslera, kozy – wszystkie gatunki, kur rogacz, minogi - wszystkie gatunki, parposz, piekielnica, piskorz, pocierniec, różanka, strzebla błotna, śliz.

6. Rak błotny i rak szlachetny nie mogą być przedmiotem amatorskiego połowu.

7. Wprowadza się następujące limity ilościowe ryb do zabrania z łowisk (w ciągu doby, w godz. 0.00 - 24.00):

  1) troć wędrowna, sandacz, - 2 szt.,

  2) szczupak na rzece Parsęcie i dopływach – 4 szt.

  3) szczupak na wodach innych niż w ppkt 2) – 2 szt.

  4) lipień, pstrąg potokowy - 1 szt.,

  5) lin - 4 szt.,

  6) certa - 3 szt.,

  7) węgorz - 2 szt.

8. Łączna ilość złowionych i zabranych z łowisk ryb gatunków, o których mowa w pkt 7, nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

9. Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków, niż te o których mowa w pkt 7, w ilościach nieprzekraczających 5 kg w ciągu doby.

10. Na wodach zarządzanych przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty obowiązuje zakaz posiadania i używania osęki.

11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. - o rybactwie śródlądowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2015 r. poz. 652 z późn. zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1559 z późn. zmianami);

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity – Dz. U. z 2013 r. poz.1232 z późn. zmianami);

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity – (tekst jednolity – Dz. U. z2015 r. poz. 1651 tj.);

- oraz przepisy prawa miejscowego, obowiązującego na obszarze danego obwodu rybackiego.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z siedzibą w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17, kod pocztowy 78-230, e-mail: zmigdp@parseta.org.pl, tel. 94 311 72 47.

Przedstawiciel administratora danych:

Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor ochrony danych:

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych 94 311 72 47 e-mail: iod@parseta.org.pl,

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie:

  • w celu zawarcia umowy wykonania usług(sprzedaży zezwolenia na amatorski połów ryb) (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

Okres przechowywania danych osobowych:

  • Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 6 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
  • Dane przetwarzane w pozostałych celach będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalna

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Odbiorcy danych:

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy. </br/> Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód.

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane